جهت ورود به سایت جدید به ادرس http://www.jmu.ac.ir/fa/education مراجعه نمایید.